Bảng giá dịch vụ

Bảng giá dịch vụ (đơn vị: đ)

# Dịch vụ Thành viên Cộng tác viên Đại lý Mua ngay
Buff Facebook
1 Tăng like bài viết Server 172: 12 đ
Server 179: 28 đ
Server 147: 50 đ
Server 148: 80 đ
Server 280: 6 đ
Server 395: 60 đ
Server 172: 11 đ
Server 179: 26 đ
Server 147: 45 đ
Server 148: 75 đ
Server 280: 6 đ
Server 395: 55 đ
Server 172: 10 đ
Server 179: 25 đ
Server 147: 40 đ
Server 148: 70 đ
Server 280: 6 đ
Server 395: 50 đ
2 Tăng sub/follow Server 174: 50 đ
Server 173: 25 đ
Server 175: 62.5 đ
Server 174: 48 đ
Server 173: 24 đ
Server 175: 60 đ
Server 174: 40 đ
Server 173: 20 đ
Server 175: 50 đ
3 Tăng like/follow page Server 176: 25 đ
Server 177: 25 đ
Server 176: 24 đ
Server 177: 24 đ
Server 176: 20 đ
Server 177: 20 đ
4 Tăng comment Server 171: 500 đ
Server 258: 1500 đ
Server 184: 150 đ
Server 171: 480 đ
Server 258: 1300 đ
Server 184: 145 đ
Server 171: 450 đ
Server 258: 1200 đ
Server 184: 140 đ
5 Tăng like comment Server 55: 100 đ
Server 56: 110 đ
Server 55: 90 đ
Server 56: 100 đ
Server 55: 80 đ
Server 56: 90 đ
6 Tăng share bài viết Server 245: 500 đ
Server 246: 1500 đ
Server 52: 1500 đ
Server 9: 3000 đ
Server 50: 50 đ
Server 245: 450 đ
Server 246: 1450 đ
Server 52: 1300 đ
Server 9: 2800 đ
Server 50: 45 đ
Server 245: 400 đ
Server 246: 1400 đ
Server 52: 1200 đ
Server 9: 2500 đ
Server 50: 40 đ
7 Tăng share group Server 40: 900 đ
Server 314: 1400 đ
Server 40: 800 đ
Server 314: 1200 đ
Server 40: 700 đ
Server 314: 1000 đ
8 Tăng share livestream Server 316: 900 đ
Server 317: 1400 đ
Server 316: 800 đ
Server 317: 1200 đ
Server 316: 700 đ
Server 317: 1000 đ
9 Đánh giá fanpage Server 10: 3000 đ Server 10: 2800 đ Server 10: 2500 đ
10 Tăng mắt livestream Server 371: 6 đ
Server 372: 5 đ
Server 373: 4 đ
Server 374: 3 đ
Server 311: 6 đ
Server 310: 5 đ
Server 309: 4 đ
Server 38: 3 đ
Server 348: 7 đ
Server 371: 6 đ
Server 372: 5 đ
Server 373: 4 đ
Server 374: 3 đ
Server 311: 6 đ
Server 310: 5 đ
Server 309: 4 đ
Server 38: 3 đ
Server 348: 7 đ
Server 371: 5 đ
Server 372: 4 đ
Server 373: 3 đ
Server 374: 2 đ
Server 311: 5 đ
Server 310: 4 đ
Server 309: 3 đ
Server 38: 2 đ
Server 348: 7 đ
11 Tăng member group Server 190: 35 đ
Server 186: 100 đ
Server 190: 32 đ
Server 186: 95 đ
Server 190: 30 đ
Server 186: 90 đ
12 Tăng view video Server 452: 120 đ
Server 377: 20 đ
Server 378: 30 đ
Server 452: 115 đ
Server 377: 18 đ
Server 378: 28 đ
Server 452: 110 đ
Server 377: 15 đ
Server 378: 25 đ
13 Tăng view story Server 49: 20 đ Server 49: 18 đ Server 49: 15 đ
14 Vip like bài viết Server 194: 70 đ
Server 193: 100 đ
Server 195: 50 đ
Server 382: 90 đ
Server 152: 90 đ
Server 194: 65 đ
Server 193: 95 đ
Server 195: 45 đ
Server 382: 85 đ
Server 152: 85 đ
Server 194: 62 đ
Server 193: 90 đ
Server 195: 42 đ
Server 382: 80 đ
Server 152: 80 đ
15 Vip cảm xúc bài viết Server 383: 180 đ
Server 384: 200 đ
Server 383: 170 đ
Server 384: 190 đ
Server 383: 160 đ
Server 384: 180 đ
16 Vip comment bài viết Server 386: 540 đ
Server 385: 550 đ
Server 386: 530 đ
Server 385: 540 đ
Server 386: 520 đ
Server 385: 530 đ
17 Vip mắt livestream Server 379: 6 đ
Server 39: 5 đ
Server 315: 8 đ
Server 379: 6 đ
Server 39: 5 đ
Server 315: 8 đ
Server 379: 6 đ
Server 39: 5 đ
Server 315: 8 đ
18 Tăng like reels Server 286: 20 đ
Server 276: 30 đ
Server 286: 18 đ
Server 276: 28 đ
Server 286: 15 đ
Server 276: 25 đ
19 Tăng view reels
20 Tăng comment reels Server 277: 1000 đ
Server 291: 150 đ
Server 277: 900 đ
Server 291: 145 đ
Server 277: 800 đ
Server 291: 140 đ
21 Tăng share reels Server 292: 500 đ
Server 278: 1200 đ
Server 292: 450 đ
Server 278: 1100 đ
Server 292: 400 đ
Server 278: 1000 đ
Buff Instagram
1 Like instagram Server 230: 5 đ
Server 81: 10 đ
Server 82: 20 đ
Server 231: 30 đ
Server 141: 50 đ
Server 142: 100 đ
Server 230: 5 đ
Server 81: 10 đ
Server 82: 18 đ
Server 231: 28 đ
Server 141: 45 đ
Server 142: 95 đ
Server 230: 5 đ
Server 81: 10 đ
Server 82: 15 đ
Server 231: 25 đ
Server 141: 40 đ
Server 142: 90 đ
2 Follow instagram Server 226: 15 đ
Server 227: 20 đ
Server 228: 40 đ
Server 88: 50 đ
Server 143: 60 đ
Server 144: 120 đ
Server 226: 15 đ
Server 227: 20 đ
Server 228: 35 đ
Server 88: 45 đ
Server 143: 55 đ
Server 144: 115 đ
Server 226: 15 đ
Server 227: 20 đ
Server 228: 30 đ
Server 88: 40 đ
Server 143: 50 đ
Server 144: 110 đ
3 Comment instagram Server 168: 600 đ
Server 238: 500 đ
Server 21: 1500 đ
Server 168: 550 đ
Server 238: 450 đ
Server 21: 1400 đ
Server 168: 500 đ
Server 238: 400 đ
Server 21: 1000 đ
4 View instagram Server 241: 3 đ
Server 389: 2 đ
Server 433: 5 đ
Server 390: 3 đ
Server 391: 4 đ
Server 242: 5 đ
Server 469: 5 đ
Server 241: 3 đ
Server 389: 2 đ
Server 433: 5 đ
Server 390: 3 đ
Server 391: 4 đ
Server 242: 5 đ
Server 469: 5 đ
Server 241: 3 đ
Server 389: 2 đ
Server 433: 5 đ
Server 390: 3 đ
Server 391: 4 đ
Server 242: 5 đ
Server 469: 5 đ
5 Vip like instagram Server 216: 60 đ
Server 215: 20 đ
Server 216: 55 đ
Server 215: 17 đ
Server 216: 50 đ
Server 215: 15 đ
Buff Tiktok
1 Tăng tim tiktok Server 450: 18 đ
Server 356: 30 đ
Server 448: 25 đ
Server 138: 40 đ
Server 392: 60 đ
Server 343: 60 đ
Server 341: 25 đ
Server 340: 35 đ
Server 338: 70 đ
Server 450: 16 đ
Server 356: 28 đ
Server 448: 22 đ
Server 138: 38 đ
Server 392: 55 đ
Server 343: 55 đ
Server 341: 23 đ
Server 340: 32 đ
Server 338: 68 đ
Server 450: 15 đ
Server 356: 25 đ
Server 448: 20 đ
Server 138: 35 đ
Server 392: 50 đ
Server 343: 50 đ
Server 341: 20 đ
Server 340: 30 đ
Server 338: 65 đ
2 Tăng follow tiktok Server 365: 30 đ
Server 451: 60 đ
Server 424: 85 đ
Server 139: 60 đ
Server 183: 90 đ
Server 113: 50 đ
Server 398: 60 đ
Server 365: 28 đ
Server 451: 58 đ
Server 424: 82 đ
Server 139: 55 đ
Server 183: 88 đ
Server 113: 48 đ
Server 398: 55 đ
Server 365: 25 đ
Server 451: 55 đ
Server 424: 80 đ
Server 139: 50 đ
Server 183: 85 đ
Server 113: 45 đ
Server 398: 50 đ
3 Tăng view tiktok Server 434: 0.5 đ
Server 457: 0.09 đ
Server 380: 0.6 đ
Server 355: 0.8 đ
Server 237: 7 đ
Server 434: 0.5 đ
Server 457: 0.09 đ
Server 380: 0.6 đ
Server 355: 0.8 đ
Server 237: 7 đ
Server 434: 0.5 đ
Server 457: 0.09 đ
Server 380: 0.6 đ
Server 355: 0.8 đ
Server 237: 7 đ
4 Comment tiktok Server 63: 1200 đ
Server 140: 1000 đ
Server 63: 1100 đ
Server 140: 950 đ
Server 63: 950 đ
Server 140: 900 đ
5 Tăng share tiktok Server 467: 15 đ
Server 468: 20 đ
Server 376: 50 đ
Server 467: 12 đ
Server 468: 18 đ
Server 376: 45 đ
Server 467: 10 đ
Server 468: 15 đ
Server 376: 45 đ
6 Thêm vào yêu thích Server 393: 100 đ
Server 394: 50 đ
Server 393: 95 đ
Server 394: 45 đ
Server 393: 90 đ
Server 394: 40 đ
7 Tăng mắt livestream Server 363: 15 đ
Server 456: 30 đ
Server 363: 13 đ
Server 456: 28 đ
Server 363: 12 đ
Server 456: 25 đ
8 Auto view tiktok Server 293: 1 đ
Server 294: 1 đ
Server 293: 1 đ
Server 294: 1 đ
Server 293: 1 đ
Server 294: 1 đ
9 Auto tim tiktok Server 347: 50 đ
Server 295: 50 đ
Server 347: 48 đ
Server 295: 45 đ
Server 347: 45 đ
Server 295: 40 đ
Buff Youtube
1 Tăng view youtube Server 352: 45 đ
Server 453: 25 đ
Server 443: 30 đ
Server 416: 35 đ
Server 353: 45 đ
Server 470: 60 đ
Server 419: 80 đ
Server 420: 60 đ
Server 164: 35 đ
Server 352: 42 đ
Server 453: 23 đ
Server 443: 28 đ
Server 416: 30 đ
Server 353: 42 đ
Server 470: 55 đ
Server 419: 75 đ
Server 420: 55 đ
Server 164: 33 đ
Server 352: 40 đ
Server 453: 20 đ
Server 443: 25 đ
Server 416: 25 đ
Server 353: 40 đ
Server 470: 50 đ
Server 419: 70 đ
Server 420: 50 đ
Server 164: 32 đ
2 Tăng like youtube Server 466: 20 đ
Server 465: 30 đ
Server 248: 35 đ
Server 249: 40 đ
Server 250: 45 đ
Server 77: 85 đ
Server 137: 90 đ
Server 466: 18 đ
Server 465: 28 đ
Server 248: 32 đ
Server 249: 37 đ
Server 250: 42 đ
Server 77: 82 đ
Server 137: 88 đ
Server 466: 16 đ
Server 465: 25 đ
Server 248: 30 đ
Server 249: 35 đ
Server 250: 40 đ
Server 77: 80 đ
Server 137: 85 đ
3 Tăng sub youtube Server 167: 700 đ
Server 153: 850 đ
Server 418: 650 đ
Server 417: 650 đ
Server 388: 600 đ
Server 411: 550 đ
Server 167: 680 đ
Server 153: 830 đ
Server 418: 630 đ
Server 417: 620 đ
Server 388: 550 đ
Server 411: 520 đ
Server 167: 650 đ
Server 153: 800 đ
Server 418: 600 đ
Server 417: 600 đ
Server 388: 520 đ
Server 411: 500 đ
4 Tăng comment Server 166: 800 đ
Server 357: 1200 đ
Server 287: 500 đ
Server 288: 600 đ
Server 289: 700 đ
Server 166: 750 đ
Server 357: 1100 đ
Server 287: 450 đ
Server 288: 550 đ
Server 289: 650 đ
Server 166: 700 đ
Server 357: 1000 đ
Server 287: 400 đ
Server 288: 500 đ
Server 289: 600 đ
5 Tăng 4000 giờ xem Server 98: 100 đ
Server 99: 150 đ
Server 283: 200 đ
Server 100: 250 đ
Server 98: 95 đ
Server 99: 145 đ
Server 283: 195 đ
Server 100: 245 đ
Server 98: 90 đ
Server 99: 140 đ
Server 283: 190 đ
Server 100: 240 đ
6 Tăng like comment Server 89: 100 đ
Server 90: 200 đ
Server 89: 90 đ
Server 90: 190 đ
Server 89: 85 đ
Server 90: 195 đ
7 Tăng mắt livestream Server 413: 15 đ
Server 414: 10 đ
Server 415: 35 đ
Server 413: 14 đ
Server 414: 9 đ
Server 415: 32 đ
Server 413: 12 đ
Server 414: 8 đ
Server 415: 30 đ
8 Tích nghệ sĩ youtube Server 169: 800000 đ Server 169: 800000 đ Server 169: 800000 đ
Buff Shopee
1 Tăng like shopee Server 27: 60 đ Server 27: 55 đ Server 27: 50 đ
2 Tăng follow shopee Server 28: 150 đ Server 28: 145 đ Server 28: 140 đ
Buff Twitter
1 Tăng like twitter Server 435: 80 đ
Server 366: 100 đ
Server 367: 100 đ
Server 368: 200 đ
Server 260: 100 đ
Server 67: 200 đ
Server 180: 200 đ
Server 435: 75 đ
Server 366: 95 đ
Server 367: 95 đ
Server 368: 195 đ
Server 260: 95 đ
Server 67: 180 đ
Server 180: 180 đ
Server 435: 70 đ
Server 366: 90 đ
Server 367: 90 đ
Server 368: 190 đ
Server 260: 90 đ
Server 67: 160 đ
Server 180: 160 đ
2 Tăng follow twitter Server 459: 30 đ
Server 460: 65 đ
Server 461: 75 đ
Server 462: 90 đ
Server 463: 95 đ
Server 464: 250 đ
Server 154: 450 đ
Server 459: 28 đ
Server 460: 62 đ
Server 461: 72 đ
Server 462: 88 đ
Server 463: 92 đ
Server 464: 245 đ
Server 154: 420 đ
Server 459: 25 đ
Server 460: 60 đ
Server 461: 70 đ
Server 462: 86 đ
Server 463: 90 đ
Server 464: 240 đ
Server 154: 400 đ
3 Tăng view twitter Server 455: 0.8 đ
Server 454: 0.9 đ
Server 71: 1 đ
Server 455: 0.8 đ
Server 454: 0.9 đ
Server 71: 1 đ
Server 455: 0.8 đ
Server 454: 0.9 đ
Server 71: 1 đ
4 Tăng retweet Server 327: 200 đ
Server 449: 200 đ
Server 327: 190 đ
Server 449: 190 đ
Server 327: 180 đ
Server 449: 180 đ
5 Tăng vote poll Server 346: 50 đ Server 346: 48 đ Server 346: 45 đ
Buff Telegram
1 Tăng sub telegram Server 423: 35 đ
Server 427: 30 đ
Server 426: 35 đ
Server 430: 45 đ
Server 329: 60 đ
Server 431: 55 đ
Server 401: 65 đ
Server 324: 65 đ
Server 436: 55 đ
Server 423: 32 đ
Server 427: 28 đ
Server 426: 32 đ
Server 430: 42 đ
Server 329: 55 đ
Server 431: 52 đ
Server 401: 55 đ
Server 324: 60 đ
Server 436: 52 đ
Server 423: 30 đ
Server 427: 25 đ
Server 426: 30 đ
Server 430: 40 đ
Server 329: 50 đ
Server 431: 50 đ
Server 401: 50 đ
Server 324: 55 đ
Server 436: 50 đ
2 Tăng member telegram Server 422: 35 đ
Server 428: 30 đ
Server 425: 35 đ
Server 429: 45 đ
Server 330: 60 đ
Server 432: 55 đ
Server 402: 65 đ
Server 323: 65 đ
Server 437: 55 đ
Server 422: 32 đ
Server 428: 28 đ
Server 425: 32 đ
Server 429: 42 đ
Server 330: 55 đ
Server 432: 52 đ
Server 402: 55 đ
Server 323: 60 đ
Server 437: 52 đ
Server 422: 30 đ
Server 428: 25 đ
Server 425: 30 đ
Server 429: 40 đ
Server 330: 50 đ
Server 432: 50 đ
Server 402: 50 đ
Server 323: 55 đ
Server 437: 50 đ
3 Tăng view telegram Server 458: 0.6 đ
Server 354: 0.8 đ
Server 282: 1 đ
Server 403: 3 đ
Server 438: 4 đ
Server 439: 6 đ
Server 440: 12 đ
Server 441: 25 đ
Server 442: 60 đ
Server 458: 0.6 đ
Server 354: 0.8 đ
Server 282: 1 đ
Server 403: 3 đ
Server 438: 4 đ
Server 439: 6 đ
Server 440: 12 đ
Server 441: 25 đ
Server 442: 60 đ
Server 458: 0.6 đ
Server 354: 0.8 đ
Server 282: 1 đ
Server 403: 3 đ
Server 438: 4 đ
Server 439: 6 đ
Server 440: 12 đ
Server 441: 25 đ
Server 442: 60 đ
4 Tăng reaction telegram Server 412: 60 đ
Server 284: 50 đ
Server 285: 50 đ
Server 350: 50 đ
Server 351: 50 đ
Server 412: 55 đ
Server 284: 45 đ
Server 285: 45 đ
Server 350: 45 đ
Server 351: 45 đ
Server 412: 50 đ
Server 284: 40 đ
Server 285: 40 đ
Server 350: 40 đ
Server 351: 40 đ
5 Auto view telegram Server 331: 5 đ
Server 332: 10 đ
Server 333: 20 đ
Server 334: 50 đ
Server 335: 100 đ
Server 331: 5 đ
Server 332: 10 đ
Server 333: 20 đ
Server 334: 50 đ
Server 335: 100 đ
Server 331: 5 đ
Server 332: 10 đ
Server 333: 20 đ
Server 334: 50 đ
Server 335: 100 đ
6 Tăng vote poll Server 446: 35 đ
Server 447: 40 đ
Server 446: 32 đ
Server 447: 35 đ
Server 446: 30 đ
Server 447: 30 đ
Cấp bậc tài khoản
  • 1.
    Thành viên Tổng nạp dưới 1,000,000 đ
  • 2.
    Cộng tác viên Tổng nạp từ 1,000,000 đ
  • 3.
    Đại lý Tổng nạp từ 10,000,000 đ
Chú ý:

- Hệ thống sẽ tự động nâng cấp bậc sau 1 - 5 phút kể từ khi tài khoản đủ điều kiện.

- Mỗi cấp bậc sẽ có bảng giá riêng cho từng dịch vụ và nhiều ưu đãi đặc biệt khác.

Hỗ trợ
Chat Messenger
Kênh Telegram
Kênh Youtube
Gửi y/c hỗ trợ